11

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na najem pomieszczeń usytuowanych w budynku położonym we Wrocławiu, w dzielnicy Krzyki, przy ulicy Podwale 75. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej nr WR1K/00051747/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Budynek, w którym znajdują się lokale, będące przedmiotem najmu posadowiony jest na działkach o numerach ewidencyjnych 13, 14 i 15. Działki stanowią własność Skarbu Państwa, a Polska Akademia Nauk jest użytkownikiem wieczystym przedmiotowych działek.

III

 

Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Podany czynsz wywoławczy nie zawiera podatku od towarów i usług, który to podatek należy doliczyć według aktualnej stawki VAT.

Okres najmu – nieokreślony. Termin wypowiedzenia – jeden miesiąc.

Data Przetargu: 28 listopada  2019 r.

 

 Warunki Przetargu:

  1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości określonej w ogłoszeniu, na rachunek Polskiej Akademii Nauk nr 70 1130 1017 0020 1462 9420 0012 do dnia 25.11..2019 roku. W tytule przelewu należy wskazać datę (zgodnie z terminem przetargu) oraz przedmiot przetargu, którego dotyczy tj.: „28.11.2019 r. Przetarg na najem pomieszczenia nr ……. ul. Podwale 75 we Wrocławiu.”  Za datę wpływu uważać się będzie dzień wpływu wadium na rachunek PAN.
  2. Oferent zobowiązany jest także przed przystąpieniem do przetargu do przedłożenia dokumentów wskazanych w Regulaminie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, parafowania wzoru umowy najmu oraz zapoznania się z treścią: Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, Informatora przetargowego oraz przedłożenie Komisji Przetargowej podpisanego Formularza Zgłoszenia udziału w przetargu, w tym oświadczeń w nim zawartych.
  3. Formularz Zgłoszenia udziału w przetargu oraz Regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk i Informator przetargowy, Wzór umowy najmu można pobrać ze strony internetowej www.nieruchomosci.pan.pl oraz www.wroclaw.pan.pl. Wszelkie informacje można uzyskać w Oddziale PAN we Wrocławiu, ul. Podwale 75, nr tel. 71 750 75 00 w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 27.11.2019 r. w godz. 8.30 – 15.30.
  4. Przetargi odbędą się w dniu 28.11.2019 r., w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, ul. Podwale 75, pok. nr 112, według harmonogramu opisanego w wyżej zamieszczonej tabeli.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie
  2. Informator Przetargowy
  3. Formularz Zgłoszenia(doc)
  4. Formularz Zgłozenia(pdf)
  5. Wzór Umowy
  6. Regulamin
 

 

© 2019 Nieruchomości PAN

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd