IMG 0489KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 0007 Ochaby Małe, w miejscowości Ochaby Małe, gmina Skoczów, powiat cieszyński, województwo śląskie, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 776/7 o powierzchni 0,1227ha, wraz z udziałem ½ w działce 776/6 o pow. 0,0175 ha objętej księgą wieczystą nr BB1C/00056875/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

 

 

 

Cena wywoławcza:     59 000,00 PLN
Wysokość wadium:        6 000,00 PLN
Minimalne postąpienie:     600,00 PLN 

Data Przetargu: 28 listopada 2018 roku, godzina 11:00.


Działki w/w znajdują się w Zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.


Gminie Skoczów przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.


Krajowemu Zasobowi Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.


Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości niezbędne jest uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.


Dla terenu, na którym znajduje się działka nr 776/7 i 776/6 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym nieruchomości znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 35MN: tereny zabudowy i mieszkaniowej jednorodzinnej, 1KDZ – droga zbiorcza.

W księdze wieczystej nr BB1C/00056875/9 w Dziale III (prawa, roszczenia i ograniczenia) wpisana: jest służebność drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej PGR 607/25 przez PGR 750/2 stanowiącą własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Polskiej Akademii Nauk – pasem gruntu biegnącym wzdłuż granicy działki 607/25 aż do granicy z działką  611/13 w myśl punktu1 postanowienia oraz służebność na czas nieokreślony przechodu i przejazdu na prawie użytkowania wieczystego działki nr 775/2, pasem szerokości 9,5 metra biegnącym wzdłuż granicy tej działki działkami 611/43 i 611/17 aż do granicy z działką 758/8 zgodnie z § 2 umowy.

 

Warunki przetargu

  1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości określonej w ogłoszeniu, na rachunek Polskiej Akademii Nauk nr 38 1130 1017 0020 1462 9420 0006 do dnia 22 listopada 2018 roku. W tytule przelewu należy wskazać datę oraz przedmiot przetargu, którego dotyczy tj:”28 listopada 2018 r. Przetarg na sprzedaż działki nr 776/7 oraz udziału ½ w działce 776/6 w Ochabach Małych.” Za datę wpływu uważać się będzie dzień wpływu wadium na konto PAN.
  2. Oferent zobowiązany jest także przed przystąpieniem do przetargu do przedłożenia dokumentów wskazanych w Regulaminie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk oraz zapoznania się z treścią: Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, Informatora przetargowego oraz przedłożenie Komisji Przetargowej podpisanego Formularza Zgłoszenia udziału w przetargu w tym oświadczeń w nim zawartych.
  3. Formularz Zgłoszenia udziału w przetargu oraz Regulamin przetargowy i Informator przetargowy można pobrać ze strony internetowej www.nieruchomosci.pan.pl lub uzyskać w Biurze Organizacyjno Majątkowy PAN, PKiN, plac Defilad 1, piętro XXII , pok. 2201, nr tel. 22- 182-64–37 w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia  27 listopada 2018 r. w godz. 8.00 – 16.00.
  4. Przetarg odbędzie się w dniu  28  listopada 2018 r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXV, pok. 2513, o godz. 11.00.
 
 
 
 

Dokumenty do pobrania:

  1. Ogłoszenie
  2. Informator przetargowy
  3. Formularz zgłoszeniowy(pdf)
  4. Formularz zgłoszeniowy_doc
  5. Regulamin przeprowadzania przetargów

 

 

 

 

© 2018 Nieruchomości PAN

Our website is protected by DMC Firewall!