2Kanclerz Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem pomieszczeń biurowych oraz garażu w budynkach Polskiej Akademii Nauk położonych w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 31 na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata

 

 

 

 

 

 

 

Właścicielem budynków, w których znajdują się pomieszczenia wymienione w ogłoszeniu jest Polska Akademia Nauk z siedzibą w Warszawie. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr GD1G/00069289/3.

Pomieszczenia przeznaczone do wynajmu:

BUDYNEK GŁÓWNY:

1) Lokale położone na I piętrze o numerach porządkowych: 18 (powierzchnia 47 m2)  i 24 (powierzchnia 26 m2). Łączna powierzchnia: 73 m2. Wysokość wywoławcza ryczałtowej stawki miesięcznego czynszu wynosi 3.300,00 zł netto. Wysokość wadium: 660,00 zł.

2) Lokal położony na I piętrze o numerze porządkowym 19 o powierzchni 39 m2. Wysokość wywoławcza ryczałtowej stawki miesięcznego czynszu wynosi 1.760,00 zł netto. Wysokość wadium: 352,00 zł.

3) Lokale położone na I piętrze o numerach porządkowych: 20 (powierzchnia 24 m2) i 21 (powierzchnia 25 m2). Łączna powierzchnia: 49 m2. Wysokość wywoławcza ryczałtowej stawki miesięcznego czynszu wynosi 2.210,00 zł netto. Wysokość wadium: 442,00 zł.

4) Lokal położony na I piętrze o numerze porządkowym 23 o powierzchni 35 m2. Wysokość wywoławcza ryczałtowej stawki miesięcznego czynszu wynosi 1.580,00 zł netto. Wysokość wadium: 316,00 zł.

5) Lokal położony na I piętrze o numerze porządkowym 25 o powierzchni 24 m2. Wysokość wywoławcza ryczałtowej stawki miesięcznego czynszu wynosi 1.090,00 zł netto. Wysokość wadium: 218,00 zł.

BUDYNEK POMOCNICZY (OFICYNA):

6) Lokal położony na I piętrze o numerze porządkowym 69 o powierzchni 9,8 m2. Wysokość wywoławcza ryczałtowej stawki miesięcznego czynszu wynosi 370,00 zł netto. Wysokość wadium: 74,00 zł.

7) Lokal położony na I piętrze o numerze porządkowym 70 o powierzchni 11,1 m2. Wysokość wywoławcza ryczałtowej stawki miesięcznego czynszu wynosi 420,00 zł netto. Wysokość wadium: 84,00 zł.

8) Lokal położony na I piętrze o numerze porządkowym 71 o powierzchni 8,1 m2. Wysokość wywoławcza ryczałtowej stawki miesięcznego czynszu wynosi 310,00 zł netto. Wysokość wadium: 62,00 zł.

9) Lokal położony na I piętrze o numerze porządkowym 72 o powierzchni 11 m2.  Wysokość wywoławcza ryczałtowej stawki miesięcznego czynszu wynosi 410,00 zł netto. Wysokość wadium: 82,00 zł.

10) Lokal położony na I piętrze o numerze porządkowym 73 o powierzchni 12,6 m2.  Wysokość wywoławcza ryczałtowej stawki miesięcznego czynszu wynosi 470,00 zł netto. Wysokość wadium: 94,00 zł.

11) Lokal położony na parterze o numerze porządkowym 51 o powierzchni 26,7 m2. Wysokość wywoławcza ryczałtowej stawki miesięcznego czynszu wynosi 1.000,00 zł netto. Wysokość wadium: 200,00 zł.

12) Lokal położony na I piętrze o numerze porządkowym B o powierzchni 16,3 m2. Wysokość wywoławcza ryczałtowej stawki miesięcznego czynszu wynosi 610,00 zł netto. Wysokość wadium: 122,00 zł

13) Lokal położony na I piętrze o numerze porządkowym C o powierzchni 24 m2. Wysokość wywoławcza ryczałtowej stawki miesięcznego czynszu wynosi 900,00 zł netto. Wysokość wadium: 180,00 zł.

14) Garaż położony na parterze o numerze porządkowym 74 o powierzchni 16,4 m2. Wysokość wywoławcza ryczałtowej stawki miesięcznego czynszu wynosi 300,00 zł netto. Wysokość wadium: 60,00 zł.

 

Ogólna charakterystyka budynków:

Nieruchomość położona jest w Gdańsku w dzielnicy Wrzeszcz, przy ul. Jaśkowa Dolina 31, wpisana do rejestru zabytków województwa gdańskiego pod nr 962. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa wielorodzinna (nowopowstała inwestycja Apartamenty Jaśkowa Dolina 29), budynki mieszkaniowo-usługowe o wysokich walorach architektonicznych oraz Trójmiejski Park Krajobrazowy. W budynku głównym mieści się siedziba Gdańskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk.

BUDYNEK GŁÓWNY (administracyjno-biurowy) o powierzchni 1.400 m2, trzy-kondygnacyjny. Wyposażony jest w instalacje: elektryczną, telefoniczną, odgromową, gazową, kanalizację wodociągową, sanitarną i deszczową. Na każdej kondygnacji znajdują się węzły sanitarne. Ogrzewanie własne - gazowe.

BUDYNEK POMOCNICZY (oficyna) o powierzchni 170 m2, usytuowany na tyłach działki, dwukondygnacyjny. Wyposażony jest w instalacje: elektryczną, telefoniczną, kanalizację wodociągową, sanitarną i deszczową. Na każdej kondygnacji znajdują się węzły sanitarne. Ogrzewanie własne - gazowe.

Nieruchomość jest dozorowane przez pracowników ochrony.

Na terenie posesji znajduje się parking.

 

Informacja o trybie przeprowadzenia przetargu:

 1. Oferty można składać na poszczególne lokale wymienione w pkt. 2  ust. od 1) do 14) lub na wszystkie razem.
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta przetargowa na wynajem pomieszczenia nr…….. w Gdańsku ul. Jaśkowa Dolina 31” osobiście w Biurze Oddziału - ul. Jaśkowa Dolina 31, pok. nr 11, w godzinach: 8.30-15.00 bądź listownie na adres: Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 31, 80-286 Gdańsk do dnia 19 maja do godz.15.00.
 3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 maja 2017 r. o godz. 10.00  w siedzibie Oddziału PAN w Gdańsku, przy ul. Jaśkowa Dolina 31, sala nr 7.
  Rozpatrywane będą tylko oferty wynajmu na cele biurowe lub magazynowe/garażowe, niepowodujące uciążliwości dla użytkowników budynku, jak też dla samego charakteru nieruchomości.
 4. Składający ofertę jest związany jej treścią przez 60 dni od daty otwarcia ofert.
 5. Kanclerzowi Polskiej Akademii Nauk przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty.
 6. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie na rachunek bankowy Polskiej Akademii Nauk nr 38 1130 1017 0020 1462 9420 0006, wadium ze wskazaniem tytułu: „Przetarg na wynajem pomieszczenia nr ……… w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 31”, w wysokości podanej w pkt. 2 ust. od 1) do 14) odpowiadającej wybranemu lokalowi, do dnia 19 maja 2017 r. Za datę wpłaty uważać się będzie dzień wpływu wadium na rachunek bankowy PAN.
 7. Wpłacone wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrali, w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu, przepada na rzecz PAN w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez osobę, która wygra przetarg,zostanie zaliczone w poczet czynszu najmu w przypadku osoby, która przetarg wygra.
 8. Zawarcie umowy najmu lokalu/li z osobą/osobami, która/e wygra/ją przetarg wymagać może uzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na wartość przedmiotu rozporządzenia.
 9. Oferta na wynajem pomieszczenia powinna zawierać, co najmniej: wypełniony i podpisany formularz ofertowy z datą. Oferowana miesięczna stawka opłaty czynszowej za wynajem pomieszczenia nie może być niższa od ceny wywoławczej, do której zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, kopię dowodu wpłaty wadium, krótki opis planowanej działalności w pomieszczeniu, będącym przedmiotem najmu.
 10. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z treścią szczegółowych warunków przetargu.
 11. Formularz ofertowy oraz szczegółowe warunki przetargu można pobrać ze strony www.nieruchomosci.pan.pl lub uzyskać w Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 31, parter, pok. nr 11, tel. 58 712 97 03 w godzinach 8.30-15.30 Osobą do kontaktu jest Pani Małgorzata Król.

 Dokumenty do pobrania:

 1. Informator przetargowy
 2. Formularz ofertowy
 3. Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 4. Regulamin przeprowadzania przetargów
 5. Projekt umowy najmu

 

 

 

© 2017 Nieruchomości PAN

Our website is protected by DMC Firewall!