1 3

                   GDAŃSK, ŚWIĘTOJAŃSKA 47/48 

                                    SPRZEDAŻ

20190222 192329              1 4

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

1.   prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, położonej  w Gdańsku przy ul. Świętojańskiej 47/48, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: 129, 130/1 i 131 z obrębu 89, powiat Gdańsk, województwo pomorskie, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GD1G/00000111/4 wraz z prawem własności  posadowionych na niej naniesień.
W dziale III przedmiotowej księgi znajduje się zapis: „Znajdujące się na niniejszej nieruchomości kamieniczki mieszczańskie jako zabytki podlegają ochronie prawa i wpisane zostały pod nr a-1054 rejestru zabytków województwa gdańskiego”.Dział IV powyższej księgi nie zawiera wpisów.

2.    prawa własności zabudowanej nieruchomości, położonej w Gdańsku przy ul. Świętojańskiej 47/48, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: 132/1  z obrębu 89, powiat Gdańsk, województwo pomorskie, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GD1G/00270046/0 wraz z prawem własności posadowionych na niej naniesień. Działy III i IV powyższej księgi nie zawierają wpisów.

 

Cena wywoławcza:            8.900.000,00 PLN (słownie: osiem milionów dziewięćset tysięcy zł)


Wysokość wadium:               500.000,00 PLN  (słownie: pięćset tysięcy zł)


Minimalne postąpienie:           89.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy zł)


Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie.


Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10  ustawy o VAT.
Przy czym w przypadku wyłonienia nabywcy, który jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT istnieje możliwość rezygnacji ze zwolnienia z podatku od towarów i usług zgodnie z art. art. 43 ust. 10  ustawy o VAT.
Tym samym czynni  podatnicy podatku VAT zobowiązani będą do podpisania zgodnie oświadczenia  na podstawie art. 43 ust.11 ustawy o VAT.

Data Przetargu: 17 marca 2021 roku, godzina 12.00

 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka o numerze ewidencyjnym 129  ma 89 m2, działka nr 130/1 – 49 m2, działka nr 131 – 128 m2, a pole powierzchni działki nr 132/1 jest mniejsze od 0,5 m2.


Na działkach o numerach:  129, 131 i 132/1 posadowiony jest jeden budynek stanowiący własność Polskiej Akademii Nauk. Zgodnie z treścią wypisu z kartoteki budynków obiekt ma 213 m2 powierzchni zabudowy.
Budynek powstał z połączenia dwóch istniejących dawniej kamienic, które zostały zbudowane w połowie XIV wieku. W czasie II Wojny Światowej obiekt został mocno w istotnym stopniu zniszczony , jednak nie zburzony. Po odbudowie w 1953 roku był poddawany dalszym remontom i renowacjom. Pod koniec lat 70-tych XX wieku został przekazany w formie darowizny Instytutowi Maszyn Przepływowych PAN.  Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku stwierdził w decyzji z 10 stycznia 1989 roku, że znajdujące się na niniejszej nieruchomości kamieniczki mieszczańskie jako zabytki podlegają ochronie prawa i wpisane zostały pod nr a-1054 do Rejestru Zabytków Województwa Gdańskiego. Instytut Maszyn Przepływowych PAN dysponujący nieruchomością przeprowadził remont i odbudowę budynku zakończoną w 1990 roku. Obecnie w budynku działa Dom Młodego Naukowca, w którym  na podstawie skierowań mieszkają pracownicy  Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. Lokale  położone na niższych kondygnacjach wynajmowane są na cele komercyjne.

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi  844,80 m2. Obiekt posiada 5 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną.


Przed zawarciem umowy sprzedaży niezbędne będzie uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.


Krajowemu Zasobowi Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowych nieruchomości.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia – rejon Głównego Miasta w mieście Gdańsku zatwierdzonym Uchwałą
Nr XI/266/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 10 lipca 2003 roku wszystkie cztery działki znajdują się w strefie 009-31 w planie zagospodarowania nr 1110.
Strefa 31 – mieszana – funkcje usługowo i mieszkaniowe:
- obiekty usługowe,
- budynki usługowo – mieszkalne,
- budynki mieszkalne.
W istniejących budynkach mieszkalnych i usługowo – mieszkalnych nie dopuszcza się przekształceń funkcji mieszkaniowej na usługi od trzeciej kondygnacji wzwyż
za wyjątkiem funkcji hotelowej.
W istniejących budynkach mieszkalnych i usługowo – mieszkalnych dopuszcza się dowolność przekształceń funkcjonalnych z zakresu strefy do drugiej kondygnacji oraz istniejące funkcje usługowe od trzeciej kondygnacji wzwyż.
Na terenie strefy nie dopuszcza się lokalizacji garaży boksowych.
Wyłącza się wszelkie rodzaje budownictwa mieszkaniowego poza wielorodzinnym i kamieniczkami.
Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny.

Tekst miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i załącznik graficzny znajdują się pod adresem:

https://www.gdansk.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/11-srodmiescie-historyczne,a,5027

 

 

Warunki Przetargu:

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości określonej w ogłoszeniu, na rachunek Polskiej Akademii Nauk nr 38 1130 1017 0020 1462 9420 0006 do dnia 11 marca 2021 roku. W tytule przelewu należy wskazać datę oraz przedmiot przetargu tj.- „17/03/2021 - III Przetarg na sprzedaż nieruchomości Gdańsk ul. Świętojańska 47/48”. Za datę wpływu uważać się będzie dzień wpływu wadium na konto PAN.
 2. Oferent zobowiązany jest także przed przystąpieniem do przetargu do przedłożenia dokumentów wskazanych w Regulaminie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk oraz zapoznania się z treścią: Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, Informatora przetargowego oraz przedłożenie Komisji Przetargowej podpisanego Formularza Zgłoszenia udziału w przetargu w tym oświadczeń w nim zawartych.
 3. Formularz Zgłoszenia udziału w przetargu oraz Regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk i Informator przetargowy można pobrać ze strony www.nieruchomosci.pan.pl lub uzyskać w Biurze Organizacyjno-Majątkowym PAN, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXII, pok. 2201, nr tel. 22-182-64-36, w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 16 marca 2021 roku w godz. 8.15 – 16.15.
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 17 marca 2021r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXV, pok. 2513, o godz. 12.00

Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. Informator Przetargowy
 3. Formularz Zgłoszenia (doc)
 4. Formularz Zgłoszenia (pdf)
 5. Regulamin

Dodatkowe Dokumenty:

 1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 2. Wypis i wyrys z rejestru gruntów i kartoteka budynków
 3. Decyzja o wpisie do rejestru zabytków

PAN Gdańsk Świętojańska 47 48 1 of 13 PAN Gdańsk Świętojańska 47 48 2 of 13 PAN Gdańsk Świętojańska 47 48 3 of 13

PAN Gdańsk Świętojańska 47 48 4 of 13 PAN Gdańsk Świętojańska 47 48 6 of 13 PAN Gdańsk Świętojańska 47 48 7 of 13

PAN Gdańsk Świętojańska 47 48 8 of 13 PAN Gdańsk Świętojańska 47 48 13 of 13 PAN Gdańsk Świętojańska 47 48 12 of 13

PAN Gdańsk Świętojańska 47 48 11 of 13 PAN Gdańsk Świętojańska 47 48 9 of 13 PAN Gdańsk Świętojańska 47 48 8 of 13

 

© 2021 Nieruchomości PAN

DMC Firewall is a Joomla Security extension!