Zabudowana Nieruchomość Do Sprzedaży

 12-10_a.jpg
 
Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym: 12/10 o pow. 2,1233 ha z obrębu 0005 Jabłonna PAN, gmina Jabłonna, powiat legionowski, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1L/00081998/6. Działka 12/10 zabudowana jest folwarcznymi budynkami gospodarczymi, budowlami i urządzeniami. 
 
W skład nieruchomości wchodzą: magazyn zbożowy, stajnia przebudowana na biuro i mieszkanie, prześwit bramowy, chlewnia, obora, stajnia, stodoła, garaże, warsztat, budynek agregatów prądotwórczych.
 
Działka stanowi własność Skarbu Państwa i znajduje się w zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a Polska Akademia Nauk jest jej użytkownikiem wieczystym. 
 
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej od strony ulicy Instytuckiej.
 
W dziale III księgi wieczystej nr WA1L/00081998/6 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe: służebność przesyłu, odpłatna i ustanowiona na czas nieoznaczony, na prawie użytkowania wieczystego działek nr 8/8, 12/4, 12/6, 12/7 i 12/8, polegająca między innymi na prawie lokalizacji kablowej linii niskiego napięcia oraz na prawie dostępu służb eksploatacyjnych do urządzeń elektrycznych w celu wykonywania czynności związanych z budową, eksploatacją, konserwacją, modernizacją oraz naprawą urządzeń energetycznych przez cały czas eksploatacji tych urządzeń, ograniczona do pasa gruntu o szerokości jednego metra i długości 180 mb wzdłuż planowanego przebiegu przyłącza kablowego, zgodnie z treścią § 2 aktu notarialnego Rep. A Nr 9274/2010 na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, Lublin, REGON 06055284000000. Wpis tu przeniesiono z urzędu do współobciążenia z KW WA1L/00007624/2.
 
Dział IV powyższej księgi nie zawiera wpisów.
 
Toczy się postępowanie administracyjne przed Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawie pozwolenia na rozbiórkę kompleksu budynków Polskiej Akademii Nauk na terenie działki 12/10 w Jabłonnie (aktualnie zawieszone).
 
W budynkach na terenie działki 12/10 znajdują się wewnętrzne instalacje (elektryczna, wod-kan), nieużytkowane i wyłączone z eksploatacji ze względu na zużycie technologiczne. Instalacja nie nadaje się do użytkowania.
 
Budynek mieszkalno-biurowy z częścią gospodarczą (zgodnie z kartoteką budynków, numer ewidencyjny 12/10;1 oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej w skali 1:1000) posadowiony jest na działce o numerze ewidencyjnym 12/10 oraz w niewielkiej części na działce o numerze ewidencyjnym 4/1 w miejscowości Jabłonna. 
 
Nieruchomość objęta jest ochroną konserwatorską – ujęta jest w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.
 
Pozostały budynek niemieszkalny (łącznik pomiędzy kurnikiem a oborą) oznaczony w kartotece budynków numer ewidencyjny 4/1;4, według dokumentów geodezyjnych przekracza granice geodezyjne działki gruntu o numerze ewidencyjnym 4/1. W celu weryfikacji na koszt nabywcy można wskazać granice nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 12/10.
 
Działka 12/10 znajduje się częściowo w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony Uchwałą nr XXV/235/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowo-zachodniej wsi Jabłonna na działce ewidencyjnej o nr 12/10 został przewidziany ciąg pieszo-jezdny oznaczony na rysunku symbolem 4.KPJ do działki gruntu o numerze ewidencyjnym 4/4.
 
Rada Gminy Jabłonna w dniu 11 kwietnia 2017 roku podjęła uchwałę nr XXXVI/328/2017 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Jabłonna na lata 2017-2023 w trybie art. 18 ust. 2  pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2020 r. poz. 713 ze zm.). Zgodnie z w/w uchwałą działka ewidencyjna o nr 12/10 znajduje się w obszarze zdegradowanym oraz w obszarze rewitalizacji.
 
Na terenie nieruchomości w latach 90-tych działała stacja paliw, a zbiorniki na paliwo oraz urządzenia towarzyszące nadal znajdują się pod ziemią w zachodniej części działki, przy skraju skarpy. Na terenie działki 12/10 mogą się znajdować zanieczyszczenia gruntu wynikające z działalności prowadzonej w ubiegłych latach m.in.: stacji paliw, silosów na pasze, szamb, hodowli zwierząt i warsztatów mechanicznych. W stosunku do nieruchomości nie były przeprowadzane badania zanieczyszczeń gruntu i prace remediacyjne. Podmioty zainteresowane mogą przeprowadzić badania na własny koszt, po uprzednim uzyskaniu zgody przez PAN.
 
Na terenie działki poza innymi zabudowaniami ujawnionymi na mapie znajduje się budynek dawnej agregatowni, do którego jest doprowadzony kabel zasilający niskiego napięcia od rozdzielnicy nr 04-0286 oraz wyprowadzony kabel zasilający budynek mieszkalny posadowiony na działce 12/5. 
 
Przez teren działki 12/10 (pod drogą wewnętrzną) prowadzona jest sieć kanalizacji i kabel energetyczny zasilające przepompownię ścieków (posadowioną na działce 12/7), sieć wodociągowa zasilająca lokale mieszkalne posadowione na działce 12/5. Dla sieci kanalizacyjnej pod drogą wewnętrzną nie ustanowiono służebności przesyłu na rzecz Gminy lub przedsiębiorstwa komunalnego.
 
Polska Akademia Nauk podjęła rozmowy z Urzędem Gminy Jabłonna w sprawie uregulowania zasad korzystania z przejazdu i ustanowienia odpowiedniej służebności na rzecz gminy lub przedsiębiorstwa komunalnego odpowiadającego za eksploatację przepompowni ścieków na działce 12/7, do dnia ogłoszenia przetargu sprawa nie została uregulowana.
 
Przez teren działki 12/10 od strony parku pałacowego przebiega sieć kanalizacji odprowadzająca nieczystości płynne z działki 4/4 (na której posadowione są zabudowania kompleksu pałacowego w Jabłonnie). 
 
Przez teren działki 12/10 przebiega sieć kanalizacyjna doprowadzona do budynku posadowionego na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 12/9.
 
Zgodnie z pismem z Urzędu Gminy Jabłonna z 14.12.2020r., sygn. UPP.6727.550.2020, zawierającym wypis fragmentu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,  zatwierdzonego Uchwałą nr XXV/235/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowo-zachodniej wsi Jabłonna działka ewidencyjna o nr 12/10 położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami: 1.UK/UN, 1.ZP, 4.KPJ i 5.KPJ. 
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1.UK/UN ustala się:
 
1) podstawowe:
a) zabudowa usług kultury;
b) zabudowa usług naukowo-badawczych;
c) zabudowa usług turystyki, sportu i rekreacji;
2) towarzyszące:
a) zabudowa usług gastronomii i handlu;
b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
c) dojazdu;
d) uzbrojenie terenu;
e) zieleń urządzona. 
 
Dla terenów 1.ZP ustala się:
1) podstawowe: 
zieleń parkowa;
2) towarzyszące:
    a) urządzenia sportu i rekreacji;
    b) ścieżki rowerowe i piesze;
    c) uzbrojenie terenu.
 
Dla terenów 4.KPJ i 5.KPJ ustala się:
l) podstawowe:
    ciąg pieszo — jezdny;
2) towarzyszące:
   a) uzbrojenie terenu;
   b) obiekty małej architektury;
 
Zgodnie z w/w uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowo-zachodniej wsi Jabłonna oraz z rysunkiem planu „ustala ochronę zabytkowych budynków gospodarczych (Zakład Doświadczalny PAN) ujętych w gminnej ewidencji zabytków, dla których obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych”.
 
Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się pod linkiem: https://jablonna.e-mapa.net/
 
 

12 10 a   12 10 c  

12 10 e

12 10 f

20170419 100804

 

 

© 2023 Nieruchomości PAN