Faszcze 24 3
 
Kanclerz Polskiej Akademii Nauk ogłasza  I przetarg na sprzedaż  lokalu mieszkalnego o numerze 3 o powierzchni użytkowej 40,91 m2, usytuowanego na parterze budynku mieszkalnego, położonego w miejscowości  Faszcze 24, gminie Mikołajki, powiecie mrągowskim, województwie warmińsko-mazurskim,  na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 14/13, obręb: 3 Faszcze, o powierzchni 0,3664 ha wraz z dwoma pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni użytkowej 26,36 m2 usytuowanymi w budynku gospodarczym oraz z udziałami równymi: 6727/26594 w częściach wspólnych budynków i urządzeń oraz w prawie własności ww. działki  objętej księgą wieczystą nr OL1M/00042006/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
 
 
Cena wywoławcza:
 
29 900,00 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset złotych)
 
Wysokość wadium:
 
2 990,00 PLN (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych)
 
Minimalne postąpienie: 
 
299,00 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)
 
 
Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie.
 
Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10  ustawy o VAT. 
 
Data Przetargu: 27 czerwca 2022r, godzina: 9.30.
 
 

 

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
 
Lokal mieszkalny o numerze 3 o powierzchni użytkowej 40,91 m2, usytuowany na parterze budynku mieszkalnego, położonego w miejscowości  Faszcze 24, gminie Mikołajki, powiecie mrągowskim, województwie warmińsko-mazurskim,  na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 14/13, obręb: 3 Faszcze, o powierzchni 0,3664 ha wraz z dwoma pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni użytkowej 26,36 m2 usytuowanymi w budynku gospodarczym oraz z udziałami równymi: 6727/26594 w częściach wspólnych budynków i urządzeń oraz w prawie własności ww. działki  objętej księgą wieczystą nr OL1M/00042006/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 
 
Ww. budynek mieszkalny to budynek trzylokalowy. 
 
Na działce nr 14/13 o powierzchni 0,3664 ha posadowiony jest oprócz budynku mieszkalnego, budynek gospodarczy.
 
Lokal mieszkalny nr 3 składa się z pokoju (19,02 m2), kuchni (11,58 m2), przedpokoju (5,56 m2), pomieszczenia gospodarczego/pomocniczego (4,75 m2).
 
 
Do lokalu przynależą dwa pomieszczenia przynależne o łącznej powierzchni użytkowej 26,36 m2 usytuowane w budynku gospodarczym.
 
W dziale III przedmiotowej księgi gruntowej znajduje się wpis: „Roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu o opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów”. 
 
Dział IV powyższej księgi nie zawiera wpisów.
 
Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 14/13, obręb: 3 Faszcze nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. 
 
PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE
 
Teren, na którym położona jest działka 14/13, obręb: 3 Faszcze nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mikołajki uchwalonym przez Radę Miejską w Mikołajkach Uchwałą  Nr XV/88/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej o niskiej intensywności. 
 
CENA WYWOŁAWCZA
 
Cena wywoławcza: 29 900,00 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset złotych)
 
Wysokość wadium: 2 990,00 PLN (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych)
 
Minimalne postąpienie: 299,00 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)
 
Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie.
 
Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10  ustawy o VAT. 
 
 
WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU
 
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości określonej w ogłoszeniu, na rachunek Polskiej Akademii Nauk nr 38 1130 1017 0020 1462 9420 0006 do 21.06.2022 roku. 
W tytule przelewu należy wskazać datę oraz przedmiot przetargu tj- „27.06.2022 – Pierwszy przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w Faszczach 24” 
 
Za datę wpływu uważać się będzie dzień wpływu wadium na konto PAN. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.
 
Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest do zapoznania się z treścią: Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, Informatora przetargowego.
 
Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest do przedłożenia Komisji Przetargowej podpisanego Formularza Zgłoszenia udziału w przetargu w tym oświadczeń w nim zawartych oraz innych dokumentów wskazanych w Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, w szczególności dowodu potwierdzającego wpłatę wadium np. wydruk z rachunku bankowego.
 
 
Formularz Zgłoszenia udziału w przetargu oraz Regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Polskiej Akademii Nauk 
i Informator przetargowy można pobrać ze strony www.nieruchomosci.pan.pl lub uzyskać w Biurze Organizacyjno-Majątkowym PAN, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXII, pok. 2201, nr tel. 22-182-64-02, w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do 21.06.2022 roku w godz. 8.15 – 16.15.
 
 
TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU
 
Przetarg odbędzie się 27 czerwca 2022 r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXV, pok. 2513, o godz. 09.30.
 
ZAWARCIE UMOWY
 
 
Przed zawarciem umowy sprzedaży nie będzie potrzebne  uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
 
Nabywca jest obowiązany do zapłaty 100% ceny nieruchomości powiększonej o należny podatek VAT, pomniejszonej o wpłacone wadium, jednorazowo nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
 
Koszty zawarcia umowy ponosi nabywca.
 
Za datę wpłaty uznaje się termin uznania rachunku Polskiej Akademii Nauk.
 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, Kanclerz Polskiej Akademii Nauk może pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia.
 
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do przedłożenia wszystkich dokumentów, które zostaną uznane przez notariusza dokonującego czynności za niezbędne do sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 
Niedostarczenie ww. dokumentów lub brak zapłaty kwoty we wskazanym terminie jest równoznaczne z nieprzystąpieniem bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu i skutkować może odstąpieniem przez Kanclerza Polskiej Akademii Nauk od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
 
DODATKOWE INFORMACJE
 
Wskazanie granic nieruchomości na gruncie Polska Akademia Nauk może dokonać na koszt nabywcy.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
Kanclerzowi Polskiej Akademii Nauk przysługuje prawo odwołania ogłoszonego przetargu, zamknięcia przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
 
 
 
 DOKUMENTY DO PRZETARGU-DO POBRANIA:
  1. OGŁOSZENIE
  2. INFORMATOR PRZETARGOWY
  3. FORMULARZ ZGŁOSZENIA(DOC)
  4. FORMULARZ ZGŁOSZENIA(PDF)
  5. REGULAMIN
 
 
 
 
 
 

© 2022 Nieruchomości PAN