Faszcze 24 3
 
Kanclerz Polskiej Akademii Nauk ogłasza  I przetarg na sprzedaż  lokalu mieszkalnego o numerze 3 o powierzchni użytkowej 40,91 m2, usytuowanego na parterze budynku mieszkalnego, położonego w miejscowości  Faszcze 24, gminie Mikołajki, powiecie mrągowskim, województwie warmińsko-mazurskim,  na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 14/13, obręb: 3 Faszcze, o powierzchni 0,3664 ha wraz z dwoma pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni użytkowej 26,36 m2 usytuowanymi w budynku gospodarczym oraz z udziałami równymi: 6727/26594 w częściach wspólnych budynków i urządzeń oraz w prawie własności ww. działki  objętej księgą wieczystą nr OL1M/00042006/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
 
 
Cena wywoławcza:
 
29 900,00 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset złotych)
 
Wysokość wadium:
 
2 990,00 PLN (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych)
 
Minimalne postąpienie: 
 
299,00 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)
 
 
Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie.
 
Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10  ustawy o VAT. 
 
Data Przetargu: 27 czerwca 2022r, godzina: 9.30.
 
 

IMG 20191230 111234IMG 20191230 111348
Kanclerz Polskiej Akademii Nauk Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1L/00007624/2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach ewidencyjnych: 5/5 o pow. 19,2563 ha i 12/1 o pow. 19,3288 ha, z obrębu 0005 Jabłonna PAN, gmina Jabłonna, powiat legionowski, województwo mazowieckie o łącznej powierzchni 38,5851 ha.
 
Cena Wywoławcza:
 
1.771.000,00 PLN (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100)
 
Wysokość wadium:
 
177.100,00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych 00/100)
 
Minimalne postąpienie:
 
17.710,00 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset dziesięć złotych 00/100)
 
Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie.
Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. 
 
Data Przetargu: 27 czerwca 2022r, godzina:12:00.
 
 
 

© 2022 Nieruchomości PAN