Dyrektor Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę fragmentu działki gruntu z obiektem budowlanym, stanowiąca część nieruchomości gruntowej zabudowanej na terenie PAN Ogrodu Botanicznego - CZRB w Powsinie. Część nieruchomości gruntowej o powierzchni 1 520 m2, w tym z towarzyszącym obiektem budowlanym złożonym z zaplecza gastronomicznego zajmującego powierzchnię  20 m2 i wiatki magazynowej zajmującej powierzchnię 39 m2 oraz z pozostałą powierzchnią gruntu (wolną od zabudowań i obiektów bud.) w charakterze ogródka gastronomicznego o pow. 1 461 m2. Dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA2M/00071122/0, województwo mazowieckie, m. st. Warszawa, Ursynów.
 
 
 
CZYNSZ WYWOŁAWCZY:
 
Roczny czynsz wywoławczy: 44 000,00 PLN 
(słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100)
 
Wysokość wadium: 4 400,00 PLN 
(słownie: cztery tysiące czterysta złotych 00/100)
 
Minimalne postąpienie: 440,00 PLN 
(słownie: czterysta czterdzieści złotych 00/100)
 
Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie. 
 
Czynsz dzierżawny będzie płacony miesięcznie z dołu na konto Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie (wylicytowany roczny czynsz zostanie przeliczony na miesięczne raty).
 
Podany czynsz wywoławczy nie zawiera podatku od towarów i usług. Do wylicytowanej w przetargu  kwoty netto będzie doliczony należny podatek VAT według obowiązującej stawki 23%.
 
Czynsz będzie płacony miesięcznie w następujący sposób:
a. w okresie od kwietnia do września każdego roku dzierżawy miesięczna kwota czynszu wynikająca z obliczenia ilorazu rocznego czynszu i 12 miesięcy zostanie powiększona o 50%,
b. w okresie od października do marca każdego roku dzierżawy miesięczna kwota czynszu wynikająca z obliczenia ilorazu rocznego czynszu i 12 miesięcy zostanie pomniejszona o 50%, 
c. opłaty o których mowa w pkt a. oraz b. powyżej zostaną zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z zasadami matematyki. W przypadku różnicy w wysokości rocznego czynszu a sumy opłat o których mowa w pkt a. oraz b. różnica zostanie wyrównana każdego roku obowiązywania umowy w ostatnim (12) miesięcznym czynszu. 
 
W przypadku zmiany przepisów w tym zakresie do wylicytowanej kwoty netto będzie doliczony należny podatek VAT według obowiązującej stawki, bez konieczności zmiany zapisów umowy.
 
Okres dzierżawy - 10 lat od dnia podpisania umowy dzierżawy.
 
Data Przetargu: 28.04.2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, sala konferencyjna, budynek L.
 
 
 

Dyrektor Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości tj. niezabudowany fragment nieruchomości gruntowej o powierzchni 40 m2 usytuowany w granicach obszaru faktycznie urządzonego i użytkowanego na potrzeby płatnego parkingu o ogrodzonej powierzchni około 4 000 m2. Fragment nieruchomości stanowi część działki gruntu nr 3/1 z obrębu 1-12-15 położonej w granicach Ogrodu Botanicznego - PAN - Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Róźnorodności Biologicznej w Powsinie przy ul. Prawdziwka 2 w Warszawie. Dla Nieruchomości w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA2M/00071122/0, województwo mazowieckie, m. st. Warszawa, Ursynów.

 

parking

CZYNSZ WYWOŁAWCZY:
 
Roczny czynsz wywoławczy: 25 000,00 PLN 
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)
 
Wysokość wadium: 2 500,00 PLN 
(słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)
 
Minimalne postąpienie: 250,00 PLN 
(słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)
 
Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie. 
 
Czynsz dzierżawny będzie płacony miesięcznie z dołu na konto Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie (wylicytowany roczny czynsz zostanie przeliczony na miesięczne raty).
 
Podany czynsz wywoławczy nie zawiera podatku od towarów i usług. Do wylicytowanej w przetargu  kwoty netto będzie doliczony należny podatek VAT według obowiązującej stawki 23%. 
 
W przypadku zmiany przepisów w tym zakresie do wylicytowanej kwoty netto będzie doliczony należny podatek VAT według obowiązującej stawki, bez konieczności zmiany zapisów umowy.
 
 
Okres dzierżawy - 5 lat od dnia podpisania umowy dzierżawy.
 
Data Przetargu: 28 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00  w siedzibie Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, sala konferencyjna, budynek L
 

© 2023 Nieruchomości PAN